Persian_DateWith_Calendar_And_Date_Picker

مبدل تاریخ هجری شمسی همراه با تقویم شمسی و Date Picker شمسی و همراه با تعطیلات رسمی برای شمسی برای فلاتر

پیاده سازی

برای درک بهتر به نمونه کد مراجعه نمایید.


import 'package:jalali_calendar/jalali_calendar.dart';
import 'package:persian_date/persian_date.dart';

// جهت استفاده از تقویم از متد زیر استفاده نماید.
Future _selectDate() async {
  String picked = await jalaliCalendarPicker(context: context); // نمایش خروجی به صورت شمسی
  // await jalaliCalendarPicker(context: context,convertToGregorian: true); // نمایش خروجی به صورت میلادی
  if (picked != null) setState(() => _value =picked.toString());
 }
 
 

// نمایش و استفاده از Date Picker
DatePicker.showDatePicker();
// این دو مورد الزامی می باشند
// minYear: 1300 // تاریخ شروع
// maxYear: 1450 // تاریخ اتمام

/*
در صورتی که میخواهید تاریخ مورد نظر نمایش داده شود این سه مورد وارد شوند در غییر این صورت تاریخ فعلی انتخاب خواهد شد.
  int initialYear,
  int initialMonth,
  int initialDate,


دکمه های تایید و لغو
Widget cancel
Widget confirm
  ویجت Text باشند
  
  متد های باز گشتی  
  
  DateChangedCallback onChanged, زمانی که دیتا پیکر تغییر کند برگشت داده میشود
  DateChangedCallback onConfirm, زمانی که تایید میشود برگشت داده میشوند
    
   
   
    
 */

// استفاده از مبدل شمسی
کلاس مبدل را import کنید 
import 'package:persian_date/persian_date.dart';


PersianDate pDate = PersianDate(gregorian: "1989-01-29");
  print("Now ${pDate.getDate}");
  
  PersianDate persianDate = PersianDate();
  print("Now ${persianDate.now}");
  print(persianDate.hour);
  print("year ${persianDate.year}");
  print("isHoliday ${persianDate.isHoliday}");
  print("isHoliday ${persianDate.weekdayname}");
  print(persianDate.monthname); // نام ماه
   print(persianDate.month); // ماه
   print(persianDate.day); // روز
   print(persianDate.hour);// ساعت
   print(persianDate.minute);// دقیقه
   print(persianDate.second);// ثانیه
   print(persianDate.millisecond); // میلی ثانیه
   print(persianDate.microsecond);//
   
   
  // فرمت تاریخ های که پشتیبانی میشوند
  
   /* * `"2012-02-27 13:27:00"`
    * * `"2012-02-27 13:27:00.123456z"`
    * * `"2012-02-27 13:27:00,123456z"`
    * * `"20120227 13:27:00"`
    * * `"20120227T132700"`
    * * `"20120227"`
    * * `"+20120227"`
    * * `"2012-02-27T14Z"`
    * * `"2012-02-27T14+00:00"`
    * * `"-123450101 00:00:00 Z"`: in the year -12345.
    * * `"2002-02-27T14:00:00-0500"`: Same as `"2002-02-27T19:00:00Z"`
    */
 // جهت تبدیل تاریخ های میلادی و شمسی به یک دیگر
 print("Parse Gregorian To Jalali ${persianDate.gregorianToJalali("2019-02-20T00:19:54.000Z","yyyy-m-d hh:nn")}"); 
  print("Parse Jalali To Gregorian ${persianDate.jalaliToGregorian("1368-05-30 19:54", "yyyy-m-d hh:nn")}");کلید فرمت های که میتوانید استفاده کنید

yyyy // 4 عدد سال

yy // 2 عدد سال

mm // 2 عدد ماه اگر ماه تک رقمی باشد 0 در اول ان قرار میدهد

m // 1 عدد ماه اگر ماه تک رقمی باشد 0 قرار نمیدهد

MM // ماه به صورت حروفی کامل

M // ماه به صورت حروفی کوتاه

dd // روز به صورت 2 عددی

d // روز به صورت تک رقمی برای روز های زیر 10

w // عدد هفته از ماه را بر میگرداند

DD // نام روز

D // نام روز

hh // ساعت با دو رقم اگر ساعت تک رقمی باشد 0 ابتدای عدد قرار میدهد فرمت 12 ساعته

h // ساعت با تک رقم فرمت 12 ساعته

HH // ساعت با 2 رقم فرمت 24 ساعته

H // ساعت با تک رقم فرمت 24 ساعته

nn // نمایشه دقیقه به صورت دو رقمی

n // نمایشه دقیقه به صورت تک رقمی

ss // نمایش ثانیه دو رقمی

s // نمایش ثانیه تک رقمی

SSS // نمایش میلی ثانیه

S // نمایش میلی ثانیه

uuu // نمایش میکرو ثانیه

u // نمایش میکرو ثانیه

am // نمایش وقت به صورت کوتاه

AM // نمایش وقت به صورت کامل

گزارش اشکال

در صورت وجود هر گونه مشکل از طریق ایمیل زیر با ما در میان بگذاریدj.zobeidi89@gmail.com.

Libraries

persian_date