keys property

Iterable<String> keys

Implementation

Iterable<String> get keys => headers.keys;