birthday property

String birthday
read / write

Implementation

var birthday = '';