shippingPostalCode property

String shippingPostalCode
@JsonKey(name: 'shipping_postal_code'), inherited

Implementation

@JsonKey(name: 'shipping_postal_code')
String get shippingPostalCode;