set method

void set(
  1. String key,
  2. dynamic value
)

Implementation

void set(String key, dynamic value) {
  _contentMap[key] = value;
}