body property Null safety

dynamic body

HTTP body content.

Implementation

dynamic get body {
  return _bodyText ?? _bodyBytes ?? _bodyStream ?? _body;
}