hikvision_flutter

A Flutter wrapper of HIKvision SDK.

1. Common

Yêu cầu chung: Tất cả các methods, params gửi/nhận giữa Flutter và native phải sử dụng pigeon để generate tự động, config ở file pigeons/messages.dart

2. iOS

2.1. Generate pigeon messages

flutter pub run pigeon \
  --input ./pigeons/messages.dart \
  --dart_out ./lib/platform_communication.dart \
  --dart_test_out ./test/platform_communication_test.dart \
  --objc_header_out ./ios/Classes/platform_communication.h \
  --objc_source_out ./ios/Classes/platform_communication.mm \
  --java_out ./android/src/main/kotlin/vn/zensho/hikvision/hikvision_flutter/PlatformCommunication.java \
  --java_package "vn.zensho.hikvision.hikvision_flutter"

2.2. Notes

 • bắt buộc phải sử dụng ObjectiveC++, không thể dùng swift (swift không build được/build lỗi)
 • tất cả các file .m (ObjectiveC) đổi tên thành .mm (ObjectiveC++) (chú ý: file 'example/ios/Runner/GeneratedPluginRegistrant.m' cũng cần đổi đuôi)
 • tất cả các file header của sdk được copy vào folder project/ios/Classes.
 • tất cả các file library được copy vào folder project/ios/lib
 • tất cả các file library phải được bắt đầu bằng lib. vd: libHCNetSDK.a, nếu không thì rename.
 • file podspec cần thêm các dòng này:
  s.vendored_libraries = 'lib/*.a'
  s.framework = 'AVFoundation', 'OpenAL', 'CoreGraphics', 'OpenGLES', 'QuartzCore', 'AudioToolBox', 'VideoToolBox', 'CoreVideo', 'CoreMedia', 'Foundation', 'GLKit', 'UIKit'
  s.library = 'iconv', 'bz2'