allZero property

GpsPoint allZero
final

A point with all fields set to zero.

Implementation

static final allZero =
    GpsPoint(time: GpsTime(0), latitude: 0, longitude: 0, altitude: 0);