deliusSwashCapsTextTheme method

TextTheme deliusSwashCapsTextTheme(
 1. [TextTheme textTheme]
)

Applies the Delius Swash Caps font family from Google Fonts to every TextStyle in the given textTheme.

See:

Implementation

static TextTheme deliusSwashCapsTextTheme([TextTheme textTheme]) {
 textTheme ??= ThemeData.light().textTheme;
 return TextTheme(
  headline1: GoogleFonts.deliusSwashCaps(textStyle: textTheme?.headline1),
  headline2: GoogleFonts.deliusSwashCaps(textStyle: textTheme?.headline2),
  headline3: GoogleFonts.deliusSwashCaps(textStyle: textTheme?.headline3),
  headline4: GoogleFonts.deliusSwashCaps(textStyle: textTheme?.headline4),
  headline5: GoogleFonts.deliusSwashCaps(textStyle: textTheme?.headline5),
  headline6: GoogleFonts.deliusSwashCaps(textStyle: textTheme?.headline6),
  subtitle1: GoogleFonts.deliusSwashCaps(textStyle: textTheme?.subtitle1),
  subtitle2: GoogleFonts.deliusSwashCaps(textStyle: textTheme?.subtitle2),
  bodyText1: GoogleFonts.deliusSwashCaps(textStyle: textTheme?.bodyText1),
  bodyText2: GoogleFonts.deliusSwashCaps(textStyle: textTheme?.bodyText2),
  caption: GoogleFonts.deliusSwashCaps(textStyle: textTheme?.caption),
  button: GoogleFonts.deliusSwashCaps(textStyle: textTheme?.button),
  overline: GoogleFonts.deliusSwashCaps(textStyle: textTheme?.overline),
 );
}