mergeCommitSha property Null safety

String? mergeCommitSha
read / write

Implementation

String? mergeCommitSha;