gis_util

gis常用的坐标转换方法

使用
test('tramsform', () {
  //获取多个经纬度坐标的中心点
  LatLng center =
    GisUtil.getLatLngCenter([LatLng(30.11, 124.88), LatLng(30.11, 124.88)]);
  //获取多个墨卡托坐标的中心点
  LatLng center1 = GisUtil.getMecortorCenter([
   [456988.2365, 1466988.233],
   [456888.2365, 1436988.233],
   [446988.2365, 1446988.233],
   [476988.2365, 1456988.233],
  ]);
  //经纬度转墨卡托
  GisUtil.lngLat2WebMercator(30.11, 124.88);
  //墨卡托转经纬度
  GisUtil.webMercator2Lnglat(45988862.366, 1445698877.23);
 });

Libraries

gis_util