key property Null safety

GlobalKey<NavigatorState> key

Implementation

GlobalKey<NavigatorState> get key => _key;