showPerformanceOverlay property Null safety

bool showPerformanceOverlay
final

Implementation

final bool showPerformanceOverlay;