paddingOnly method Null safety

Widget paddingOnly(
 1. {double left = 0.0,
 2. double top = 0.0,
 3. double right = 0.0,
 4. double bottom = 0.0}
)

Implementation

Widget paddingOnly({
 double left = 0.0,
 double top = 0.0,
 double right = 0.0,
 double bottom = 0.0,
}) =>
  Padding(
    padding: EdgeInsets.only(
      top: top, left: left, right: right, bottom: bottom),
    child: this);