toTaskEither<L> method

TaskEither<L, A> toTaskEither<L>()

Convert this Task to TaskEither.

Implementation

TaskEither<L, A> toTaskEither<L>() =>
    TaskEither<L, A>(() async => Either.of(await run()));