DoAdapterTaskEither<E> typedef

DoAdapterTaskEither<E> = Future<A> Function<A>(TaskEither<E, A>)

Implementation

typedef DoAdapterTaskEither<E> = Future<A> Function<A>(TaskEither<E, A>);