addListProperty__ method

Future<void> addListProperty__(
 1. int propertyKey,
 2. List<Ref> property
)

为类型添加属性

Implementation

Future<void> addListProperty__(int propertyKey, List<Ref> property) async {
 assert(propertyKey > 0);
 return kMethodChannel.invokeMethod('PlatformService::addListProperty', {
  '__this__': this,
  'propertyKey': propertyKey,
  'property': property,
 });
}