eye_shield constant Null safety

IconData const eye_shield

Implementation

static const IconData eye_shield = IconData(0xe9b4, fontFamily: _kFontFam, fontPackage: _kFontPkg);