burning_eye constant Null safety

IconData const burning_eye

Implementation

static const IconData burning_eye = IconData(0xe950, fontFamily: _kFontFam, fontPackage: _kFontPkg);