parse method

Future<PasskitFile> parse()

Implementation

Future<PasskitFile> parse() async {
 final json = await _parseJson();

 final logo = _retrieveImage(name: 'logo');
 final background = _retrieveImage(name: 'background');
 final strip = _retrieveImage(name: 'strip');
 final thumbnail = _retrieveImage(name: 'thumbnail');
 final footer = _retrieveImage(name: 'footer');
 final icon = _retrieveImage(name: 'icon');

 return PasskitFile(
  id: id,
  file: file,
  directory: directory,
  json: json,
  logo: logo,
  background: background,
  strip: strip,
  thumbnail: thumbnail,
  footer: footer,
  icon: icon,
 );
}