api property Null safety

VideoNewFeedApi<V> api
final

Implementation

final VideoNewFeedApi<V> api;