refreshToken property Null safety

String? refreshToken
read / write

Implementation

String? refreshToken;