onPointerDown method

void onPointerDown(
  1. PointerDownEvent event
)

Implementation

void onPointerDown(PointerDownEvent event) {}