Güncellenmiş readme dosyası aşağıdaki gibidir:

FlutterToastify

pub package

FlutterToastify, özelleştirilebilir toast benzeri mesajlarla kullanıcı bildirimleri göstermek için kullanılan bir Flutter paketidir. Bu paket, başarı, hata ve bilgi bildirimlerini isteğe bağlı ilerleme göstergeleri ve özel animasyonlarla göstermenizi sağlar.

Kullanım

 1. İlk olarak, projenize flutter_toastify paketini ekleyin. pubspec.yaml dosyasını aşağıdaki gibi düzenleyin:
dependencies:
 flutter:
  sdk: flutter
 flutter_toastify: ^1.0.4
 1. Daha sonra, paketi projenize eklemek için flutter pub get komutunu çalıştırın.

 2. İşte bir örnek kod:

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_toastify/flutter_toastify.dart';

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: HomeScreen(),
  );
 }
}

class HomeScreen extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('FlutterToastify Demo'),
   ),
   body: Center(
    child: ElevatedButton(
     onPressed: () {
      FlutterToastify.success(
       width: 360,
       notificationPosition: NotificationPosition.topLeft,
       animation: AnimationType.fromTop,
       title: const Text('Güncelleme'),
       description: const Text('Verileriniz güncellendi'),
       onDismiss: () {},
      ).show(context);
     },
     child: Text('Bildirim Göster'),
    ),
   ),
  );
 }
}

Bu örnekte, FlutterToastify.showToast fonksiyonu, başarı bildirimi göstermek için kullanılmıştır. Bildirimde ilerleme göstergesi ve otomatik kapanma özelliği bulunmaktadır.

Özellikler

FlutterToastify, kullanıcı bildirimlerini özelleştirilebilir bir şekilde göstermek için bir dizi özellik sunar:

 • FlutterToastify Sınıfı:
class FlutterToastify {
 FlutterToastify({
  this.title,
  @required this.description,
  this.type = FlutterToastifyType.custom,
  this.showProgressIndicator = true,
  this.duration = const Duration(milliseconds: 3000),
  this.autoDismiss = true,
  this.onCloseButtonPressed,
 });

 final Widget title;
 final Widget description;
 final FlutterToastifyType type;
 final bool showProgressIndicator;
 final Duration duration;
 final bool autoDismiss;
 final VoidCallback onCloseButtonPressed;
}
 • title: Bildirim başlığı. Varsayılan olarak null ve görüntülenmez.
 • description: Bildirim açıklama metni (zorunlu).
 • type: Bildirim tipi (FlutterToastifyType enumundan). Varsayılan değer FlutterToastifyType.custom.
 • showProgressIndicator: Bildirimde ilerleme göstergesi gösterilsin mi? Varsayılan değer true.
 • duration: Bildirimin gösterileceği süre. Varsayılan değer Duration(milliseconds: 3000) (3 saniye).
 • autoDismiss: Bildirimin belirtilen süre sonra otomatik olarak kapanıp kapanmayacağını belirtir. Varsayılan değer true.
 • onCloseButtonPressed: Bildirimin kapatma düğmesine basıldığında çağrılacak geri çağırma fonksiyonu.

Lisans

Bu proje MIT Lisansı altında lisanslanmıştır. Daha fazla bilgi için LICENSE dosyasını inceleyebilirsiniz.

Sure! Here's the English version of the readme file:

FlutterToastify

pub package

FlutterToastify is a Flutter package used to display user notifications with customizable toast-like messages. This package provides an easy way to show success, error, and info notifications with optional progress indicators and custom animations.

Usage

 1. First, add the flutter_toastify package to your project. Edit the pubspec.yaml file as follows:
dependencies:
 flutter:
  sdk: flutter
 flutter_toastify: ^1.0.4
 1. Next, run flutter pub get to fetch the package.

 2. Here's an example code:

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_toastify/flutter_toastify.dart';

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: HomeScreen(),
  );
 }
}

class HomeScreen extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('FlutterToastify Demo'),
   ),
   body: Center(
    child: ElevatedButton(
     onPressed: () {
      FlutterToastify.success(
       width: 360,
       notificationPosition: NotificationPosition.topLeft,
       animation: AnimationType.fromTop,
       title: const Text('Update'),
       description: const Text('Your data has been updated'),
       onDismiss: () {},
      ).show(context);
     },
     child: Text('Show Notification'),
    ),
   ),
  );
 }
}

In this example, the FlutterToastify.showToast function is used to show a success notification with a progress indicator and auto-dismiss feature.

Features

FlutterToastify provides a set of features to display user notifications in a customizable way:

 • FlutterToastify Class:
class FlutterToastify {
 FlutterToastify({
  this.title,
  @required this.description,
  this.type = FlutterToastifyType.custom,
  this.showProgressIndicator = true,
  this.duration = const Duration(milliseconds: 3000),
  this.autoDismiss = true,
  this.onCloseButtonPressed,
 });

 final Widget title;
 final Widget description;
 final FlutterToastifyType type;
 final bool showProgressIndicator;
 final Duration duration;
 final bool autoDismiss;
 final VoidCallback onCloseButtonPressed;
}
 • title: The title of the notification. By default, it's null and won't be displayed.
 • description: The description text of the notification (required).
 • type: The type of notification (from FlutterToastifyType enum). The default value is FlutterToastifyType.custom.
 • showProgressIndicator: Specifies whether to show a progress indicator in the notification. The default value is true.
 • duration: The duration for which the notification will be displayed. The default value is Duration(milliseconds: 3000) (3 seconds).
 • autoDismiss: Specifies whether the notification will automatically dismiss after the specified duration. The default value is true.
 • onCloseButtonPressed: A callback function that will be called when the notification's close button is pressed.

License

This project is licensed under the MIT License. For more information, see the LICENSE file.