showPerformanceOverlay property Null safety

bool? showPerformanceOverlay
final

Implementation

final bool? showPerformanceOverlay;