wrapLng property

Tuple2<double, double>? wrapLng

Implementation

Tuple2<double, double>? get wrapLng;