deleteCursor method

Future<void> deleteCursor(
  1. String name
)

Implementation

Future<void> deleteCursor(String name) async {
  await _getMethodChannel()
      .invokeMethod(_getMethod(deleteCursorMethod), {"name": name});
}