kPubMasterToWalletUnhardenedConstMeta property

FlutterRustBridgeTaskConstMeta kPubMasterToWalletUnhardenedConstMeta
override

Implementation

FlutterRustBridgeTaskConstMeta get kPubMasterToWalletUnhardenedConstMeta =>
    const FlutterRustBridgeTaskConstMeta(
      debugName: "pub_master_to_wallet_unhardened",
      argNames: ["master", "idx"],
    );