kPubMasterToPoolSingletonConstMeta property

FlutterRustBridgeTaskConstMeta kPubMasterToPoolSingletonConstMeta
override

Implementation

FlutterRustBridgeTaskConstMeta get kPubMasterToPoolSingletonConstMeta =>
    const FlutterRustBridgeTaskConstMeta(
      debugName: "pub_master_to_pool_singleton",
      argNames: ["master", "poolWalletIdx"],
    );