kPubMasterToPoolAuthenticationConstMeta property

FlutterRustBridgeTaskConstMeta kPubMasterToPoolAuthenticationConstMeta
override

Implementation

FlutterRustBridgeTaskConstMeta get kPubMasterToPoolAuthenticationConstMeta =>
    const FlutterRustBridgeTaskConstMeta(
      debugName: "pub_master_to_pool_authentication",
      argNames: ["sk", "poolWalletIdx", "idx"],
    );