kProgramTreeHashConstMeta property

FlutterRustBridgeTaskConstMeta kProgramTreeHashConstMeta
override

Implementation

FlutterRustBridgeTaskConstMeta get kProgramTreeHashConstMeta =>
    const FlutterRustBridgeTaskConstMeta(
      debugName: "program_tree_hash",
      argNames: ["serProgramBytes"],
    );