kProgramFromAtomBytesConstMeta property

FlutterRustBridgeTaskConstMeta kProgramFromAtomBytesConstMeta
override

Implementation

FlutterRustBridgeTaskConstMeta get kProgramFromAtomBytesConstMeta =>
    const FlutterRustBridgeTaskConstMeta(
      debugName: "program_from_atom_bytes",
      argNames: ["serProgramBytes"],
    );