kBytesToHexConstMeta property

FlutterRustBridgeTaskConstMeta kBytesToHexConstMeta
override

Implementation

FlutterRustBridgeTaskConstMeta get kBytesToHexConstMeta =>
    const FlutterRustBridgeTaskConstMeta(
      debugName: "bytes_to_hex",
      argNames: ["bytes"],
    );