entropyToMnemonic static method

Future<String> entropyToMnemonic(
  1. Entropye entropy
)

generate mnemonic from entropy

Implementation

static Future<String> entropyToMnemonic(Entropye entropy) async {
  final result = await api.pubEntropyToMnemonic(entropy: entropy.byteList);
  return result;
}