refreshCompleteText property

String? refreshCompleteText
getter/setter pair

refresh completed text

Implementation

String? refreshCompleteText;