XmlAttribute constructor

XmlAttribute(
  1. String key,
  2. String value
)

Implementation

XmlAttribute(this.key, this.value);