shrinkToBounds property

bool shrinkToBounds
final

Implementation

final bool shrinkToBounds;