onKeyEvent method

bool onKeyEvent(
  1. KeyEvent event,
  2. Set<LogicalKeyboardKey> keysPressed
)

Implementation

bool onKeyEvent(KeyEvent event, Set<LogicalKeyboardKey> keysPressed) {
  return true;
}