entitySchema property Null safety

IMEntityDefinition entitySchema

Implementation

IMEntityDefinition get entitySchema {
  assert(this.mschema is IMEntityDefinition);
  return this.mschema as IMEntityDefinition;
}