flipX property

bool flipX

Implementation

bool get flipX => _flipX;