setKey method

Value setKey(
  1. String key
)

Implementation

Value setKey(String key) {
  this.key = key;
  return this;
}