toJsonKey static method

String toJsonKey(
  1. BirthDate dob
)

Implementation

static String toJsonKey(BirthDate dob) {
  return dob.toString();
}