privateKey property Null safety

String? privateKey
read / write

Implementation

String? privateKey;