addTextData method

void addTextData(
  1. Map<String, String> data
)

Implementation

void addTextData(Map<String, String> data) {
  if (textData == null) {
    textData = {};
  }
  for (var key in data.keys) {
    textData![key] = data[key]!;
  }
}