Metadata property

EpubMetadata? Metadata
getter/setter pair

Implementation

EpubMetadata? Metadata;