mountFuji constant

String const mountFuji

Implementation

static const mountFuji = '\u{1F5FB}';