πŸš€Fast and ✨simple way to handle text with πŸ‘emoji.

Support unicode emoji 15.0

Getting started

Add this into pubspec.yaml

dependencies:
 easy_emoji: ^1.0.2

Usage

Easy to use:

import 'package:easy_emoji/easy_emoji.dart';

void main() async {
 WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
 // wait for emoji data loaded, must call WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized() before init.
 await emoji.waitInit();
 print(emoji.remove("HiπŸ˜€ emoji")); // Hi emoji
 print("HiπŸ˜€ emoji".removeWithEmoji()); // Hi emoji
 runApp(MyApp());
}

Example

Use function:

void example() {
 var str = "HiπŸ˜€ emoji";
 final s1 = emoji.replace(
   str, emojiReplacer: (emoji) => "($emoji)", textReplacer: (text) => "{$text}");
 print(s1); // {Hi}(πŸ˜€){ emoji}
 final s2 = emoji.remove(str, removeEmoji: true);
 print(s2); // Hi emoji
 final strList = emoji.split(str, withEmoji: true);
 print(strList); // ["Hi", "πŸ˜€", " emoji"]
 final count = emoji.countEmoji(str);
 print(count); // 1
 
 emoji.handleAll(
  str, 
  emojiHandler: (emoji) {
   // do something with emoji
   print(emoji);
  }, textHandler: (text) {
   // do something with text
   print(text);
  },
 );
 // Hi
 // πŸ˜€
 // emoji
}

Use extension:

void example() {
 var str = "HiπŸ˜€ emoji";
 final s1 = str.replaceWithEmoji(
   emojiReplacer: (emoji) => "($emoji)", textReplacer: (text) => "{$text}");
 print(s1); // {Hi}(πŸ˜€){ emoji}
 final s2 = str.replaceWithEmoji(emojiReplacer: (emoji) => "#");
 print(s2); // Hi# emoji
 final s3 = str.replaceWithEmoji(textReplacer: (text) => "#");
 print(s3); // #πŸ˜€#
 final s4 = str.removeWithEmoji();
 print(s4); // Hi emoji
 final s5 = str.removeWithEmoji(removeEmoji: false);
 print(s5); // πŸ˜€
 final strList = str.splitWithEmoji();
 print(strList); // ["Hi", "πŸ˜€", " emoji"]
 final count = str.countEmoji();
 print(count); // 1
}

License

MIT License

Libraries

easy_emoji