jsInvokeMethod function

  1. @JS()
Future jsInvokeMethod(
  1. String method,
  2. dynamic param1,
  3. dynamic param2
)

Implementation

@JS()
external Future<dynamic> jsInvokeMethod(
    String method, dynamic param1, dynamic param2);