onTokenRefresh property

Stream<String> onTokenRefresh

Implementation

Stream<String> get onTokenRefresh {
  return _fbMessaging.onTokenRefresh;
}