formatBytes method Null safety

String formatBytes(
 1. {String formatBytes(
  1. num v,
  2. int power
  ) = _Numbers._defaultFormatBytes}
)

Implementation

String formatBytes(
  {String formatBytes(num v, int power) = _Numbers._defaultFormatBytes}) {
 var bytes = this;
 if (bytes <= 0) return formatBytes(0, 0);
 var i = (log(bytes) / log(1024)).floor();
 var b = ((bytes / pow(1024, i)));
 return formatBytes(b, i);
}